O NAS - Hospicjum Sykulski

O NAS

Stowarzyszenie Opieki Paliatywno-Hospicyjnej jest organizacją pozarządową której ideą jest wprowadzanie modelu stacjonarnej opieki medycznej, duchowej i psychologicznej osobom dorosłym w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz w stanach terminalnych wszelkich chorób. Działalność medyczną jaką chcemy zorganizować to przez Hospicyjne NZOZ. Siedziba Hospicjum mieści się w Rudzie Białaczowskiej, w budynku po byłej szkole podstawowej.
Skala naszych działań jest duża. W chwili obecnej współpracujemy ze szkołami, młodzieżą podstawową i ponadpodstawową. Chętnie pomagają nam przy różnych akcjach na rzecz Hospicjum. Jesteśmy organizacją działającą od 22 października 2008 roku.

Celem Hospicjum jest prowadzenie działalności w zakresie:

 • ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu,
 • świadczenie osobom dorosłym i dzieciom opieki medycznej, psychologicznej, duchowej, socjalnej oraz wszelkiej innej w czasie nieuleczalnej choroby,
 • pomoc rodzinom osób chorych i osieroconych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej i długoterminowej nad osobami dorosłymi i dziećmi w nieuleczalnej chorobie,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • integrowanie osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym,
 • głoszenie idei HOSPICJUM,
 • aktywizacja mieszkańców oraz członków Stowarzyszenia do różnorodnych form aktywności sportowej i umysłowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury i rekreacji fizycznej, ze szczególnym uwzglednieniem funkcji zdrowotnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez szlachetne współzawodnictwo zgodne z duchem fair play oraz systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności sportowych,
 • wieloprofilowe leczenie, rehabilitacja i usprawnianie dorosłych, młodzieży i dzieci zmierzające do przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia, ukształtowania i utrwalania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia lub przywrócenia możliwości lub nabycia umiejętności życia i działania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • współpraca w celu rozwoju opieki paliatywnej oraz w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi.